Foreningens vedtægter

Vedtægterne for Turnerforeningen i Danmark danner grundlag for foreningens arbejde og værdier.

Vedtægterne er vedtaget af foreningens generalforsamling.

§ 1
Foreningens navn er Turnerforeningen i Danmark


§ 2
Foreningens formål er at samle alle med interesse i Turner Syndrom i en Landsforening for i fællesskab at:

 1. Udbrede kendskabet til Turner Syndrom
 2. Yde støtte og information til piger og kvinder med Turner Syndrom samt støtte og information til vordende forældre til piger med Turner Sydrom.
 3. Øge livskvaliteten og glæden bland medlemmerne.
 4. Yde økonomisk støtte til lokalgrupperne, ungdomsgruppen, voksengruppen og forældregruppen.
 5. Arbejde for, at den relevante behandling til piger og kvinder med Turner Syndrom til enhver tid
  er tilgængelig i offentlig regi.
 6. Bidrage til forskningen i Turner Syndrom.
 7. Bidrage med information og rådgivning i forbindelse med oprettelse af Landsforeninger og Turnercentre i udlandet.
 8. Arbejde for at fremme det internationale samarbejde vedrørende Turner Syndrom.

§ 3
Som medlemmer af Turnerforeningen i Danmark kan alle interesserede optages.
Børn og unge kan blive medlem hvis mindst en af forældrene er medlem.
Turnerforeningenbestår af:

 • Landsdækkende grupper:
 • Forældregruppen
 • Ungdomsgruppen
 • Voksengruppen

Lokalgrupper:

 • Fynsgruppen
 • Midtjyllandsgruppen
 • Sjællandsgruppen
 • Sønderjyllandsgruppen
 • Nordjyllandsgruppen

Som medlem af forældregruppen kan optages forældre til piger og kvinder med Turner Syndrom.
Som medlem af ungdomsgruppen kan optages piger/kvinder med Turner Syndrom fra 15 – 30 år.
Som medlem af voksengruppen kan optages kvinder med Turner Syndrom over 30 år.


§ 4
Foreningens kontingent indeksreguleres én gang årligt (ud fra 250,00 kr. pr 1.07.2011). Ændring af kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

Børn og unge under 18 år, der ønsker særskilt medlemskab, betaler ½ kontingent, hvilket ikke giver stemmeret på generalforsamlingen.

Kontingentet betales hvert halve år. Ved kontingentrestance udover 6 måneder ophører medlemskabet.Ved genoptagelse af medlemskabet betales kontingentrestancen samt eventuelle andre skyldige beløb. Derudover betales et års kontingent forud, samt gebyromkostninger på max. 50,00 kr. Denne procedure kan kun tilbydes hvert medlem én gang fra bestyrelsens side.

Bestyrelsen kan indstille at, et medlem bliver ekskluderet hvis:

Medlemmet udfører skadelig virksomhed overfor foreningen og bestyrelsen.

Forslaget om eksklusion skal til enhver tid godkendes på generalforsamlingen.


§ 5
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts/april måned.

Generalforsamlingen skal indvarsles med direkte meddelelse til hvert medlem.

Indkaldelsen skal ske skriftlig med angivelse af dagsorden, og være udsendt mindst 4 uger før general­forsamlingen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen, idet forslag udsendes sammen med indkaldelsen.

Skriftlig beretning fra grupperne skal sendes til bestyrelsen senest 31. januar. Disse vil blive sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.


§ 6
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal være følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning og Landsforeningens virksomhed i det forløbne år.
 4. Årsberetning fra
  Forældregruppen
  Ungdomsgruppen
  SeniorgruppenEventuelle spørgsmål til de skriftlige beretninger fra grupperne.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 6. Indkomne forslag.
 7. Fremlæggelse og godkendelse af det kommende års budget.
 8. Ændringsforslag til vedtægterne.
 9. Landsformanden vælges i lige år (det tilstræbes at vedkommende har Turner Syndrom).
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer der repræsenterer de 3 landsdækkekende grupper:
  1. Forældrerepræsentanten vælges i lige år. (Skal være medlem af forældregruppen og have en pige med Turner Syndrom, der i hele valgperioden er under 18 år).
  2. Repræsentanten for Ungdomsgruppen vælges i ulige år. (Skal være medlem af ungdomsgruppen samt mellem 18 og 30 år).
  3. Repræsentanten for Voksengruppen vælges i ulige år. (Skal være medlem af voksengruppen og over 30 år).
 11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer se § 8.
 12. Valg af 2 suppleanter.
 13. Eventuelt (Punkter under eventuelt kan ikke føres til afstemning).

§ 7
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer.
Hvert medlem der er fyldt 18 år har en stemme.
Ved afstemning er simpelt stemmeflertal gældende.
Ved vedtægtsændringer kræves dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringen.
Afstemning ved fuldmagt kan ikke finde sted.

Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, men såfremt blot 2 medlemmer måtte ønske det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 8
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 3 medlemmer vælges i ulige år og 4 medlemmer vælges i lige år
3 af de valgte bestyrelsesmedlemmer repræsenterer de landsdækkende grupper.
Suppleanter vælges hvert år
Genvalg kan finde sted.
Alle medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen


§ 9
Bestyrelsen konstituerer sig med:

 • næstformand
 • sekretær
 • kasserer (kassereren behøver ikke nødvendigvis at være valgt til bestyrelsen)

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes fravær, næstformandens stemme udslagsgivende.
Sekretæren fører beslutningsprotokol.


§ 10
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring til bestyrelsen. Begæringen skal indeholde en begrundelse for, og angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at begæring herom er modtaget af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


§ 11
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Første regnskabsår var fra foreningens start til 31.12.1985.
Regnskab føres af kassereren og skal være afsluttet senest den 1. februar året efter.
Kassereren skal være myndig og må kun ligge inde med kontanter til foreningens daglige drift.
Kassereren alene er underskriftsberettiget over for pengeinstitutter m.v.
Formanden eller et bestyrelsesmedlem kan også være underskriftsberettiget.


§ 12
Opløsning af Turnerforeningen kan kun vedtages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og kun såfremt ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.
Vedtages det at opløse Turnerforeningen, overgår eventuelle midler til forskning eller andet der relaterer sig til Turner Syndrom.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 5. marts 2011